Forskjellen på foreldreansvar og daglig omsorg

Av advokat Anders Flatabø

Tidligere ble det å ha den daglige omsorg for et barn kalt for å ha foreldreansvaret i rettspraksis. Det er derfor fortsatt en del forvirring i dagligtalen rundt dette, men i dag er foreldreansvaret og den daglige omsorg to ulike ting.

Foreldreansvaret etter barneloven § 30 er den rett og plikt (kompetansen) begge foreldrene (med mindre en av foreldrene ikke har eller har mistet foreldreansvaret) har til å ta avgjørelser over barnet og på barnets vegne i barnets personlige forhold (i personlege tilhøve), mens forelderen som har barnets folkeregistrerte adresse hos har den daglige omsorg (bostedskompetanse). Det følger av Ot.prp. nr. 56 (1996-97) s. 55 og folkeregisterloven § 5-1 at bostedsadressen skal være det hjemmet, der barnet er mest.

Foreldre med foreldreansvaret har etter barneloven § 30 rett til å ta del i avgjørelser i barnets personlige forhold innenfor de grensene for barnets selvbestemmelsesrett som barneloven §§ 31 og 32 setter. Imidlertid har bostedsforelderen etter barneloven § 37 rett til å ta «avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet». Den som har fast bosted har derfor det avgjørende ordet i mange avgjørelser for barnet under foreldreansvaret som skolevalg, barnehage, aktivitetsskole, fritidsaktiviteter mv., dersom foreldrene ikke klarer å bli enige om en løsning på spørsmål som angår avgjørelser om barnets personlige forhold. Forelderen med foreldreansvar skal likevel få informasjon og tas med på beslutninger, slik at det bare vil være ved uenighet at spørsmålet blir satt på spissen. Unntaket fra dette er dersom partene avtaler delt bosted (delt omsorg). Ved delt bosted har barnet formelt to bosteder, selv om barnet offentligrettslig bare kan være folkeregistrert på den ene forelderens adresse.  Ved delt bosted vil ingen av foreldrene ha noen større rett enn den andre til å avgjøre uenighet i spørsmål under foreldreansvaret, spørsmål om flytting osv. I NOU 2020:14 side 202 er det redegjort nærmere for dette:

«Avgjørelseskompetanse etter barneloven er betinget av om den aktuelle forelderen har del i foreldreansvaret, av om barnet har fast bosted hos forelderen, eller om forelderen har samværsrett. Barneloven § 37 gir regler om hvilke avgjørelser som kan tas av den barnet bor fast sammen med. Den av foreldrene som barnet bor fast sammen med, kan ta avgjørelser som gjelder den daglige omsorgen for barnet, blant annet om barnet skal gå i barnehage, flytte innenlands, og andre større avgjørelser om dagliglivet. Se for øvrig tabell 10.1, inntatt i kapittel 10.3.2.2. Etter barneloven § 37 ligger retten til å flytte med barnet innenlands til den barnet har fast bosted hos. Dersom barnet har delt fast bosted, må foreldrene være enige om alle store avgjørelser om barnet og dermed også om barnet skal flyttes til en annen del av landet. Men også der barnet bor fast sammen med den ene og den andre forelderen har samvær, er det visse vilkår for flytting innenlands. Etter § 42 a første ledd skal forelderen som ønsker å flytte med barnet i eller ut av Norge, der det er avtale eller avgjørelse om samvær, varsle den andre forelderen senest tre måneder før flyttingen. Av § 42 a annet ledd følger det at dersom foreldrene ikke er enige om flyttingen, må den av foreldrene som vil flytte med barnet, kreve mekling etter § 51»

Trude Haugli skriver følgende om forskjellen på foreldreansvar og daglig omsorg i «Lov om barn og foreldre» Jussens Venner 2007 s. 325-388 – (JV-2007-325 – side 346:

«Når foreldrene ikke lever sammen, må det avgjøres hvor barnet skal ha sitt faste bosted. I rettspraksis og i dagligtale brukes ofte begrepene fast bosted og daglig omsorg som synonyme begreper. Spørsmålet om hvem som skal ha foreldreansvaret for et barn og hvor barnet skal bo, er etter norsk rett to forskjellige problemstillinger. De henger imidlertid sammen og kan gå over i hverandre. Hvis moren som ugift har foreldreansvaret alene, eller det er avtalt eller fastsatt at en av foreldrene skal ha foreldreansvaret etter et samlivsbrudd, følger det av dette at vedkommende også har rett og plikt til å ha barnet boende fast hos seg. Det er ikke adgang til å bestemme at den ene skal ha foreldreansvaret og at barnet skal bo fast hos den andre. Er det derimot avtalt eller fastsatt felles foreldreansvar, må det avgjøres særskilt hvor barnet skal bo. Foreldrene kan avtale at barnet skal bo fast hos moren eller faren, eller de kan avtale delt bosted, at barnet skal bo vekselvis hos begge foreldrene jf. bl. § 36 første ledd. Hvis de ikke klarer å bli enige kan spørsmålet overlates til domstolen. I konflikter står valget mellom moren eller faren»

I Ot.prp.nr.56 (1996–1997) side 56 er forskjellene mellom den myndighet som ligger til henholdsvis foreldreansvaret, forelderen med daglig omsorg og den barnet er sammen med under samværene illustrert slik tabell 11.1 viser.

 

Tabell 11.1. Foreldreansvaret, bostedsmyndigheten og myndigheten til den barnet er sammen med.
Foreldreansvar Barnets faste bosted Den som er sammen med barnet
– personlige forhold – barnehage Avgjørelser som følger av å være sammen med barnet, eks:
– vergemål – flytting innenlands – mat og påkledning
– medisinsk behandling – større avgjørelser om dagliglivet – leggetider
– utstedelse av pass – venner
– valg av type skole – følge opp skole
– samtykke til adopsjon – tilsyn og stell
– navnevalg
– samtykke til ekteskapsinngåelse
– innmelding i trossamfunn
– samtykke til medisinske inngrep
– flytting utenlands
Avgjøres av den som har foreldreansvar. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, tas avgjørelsene i fellesskap. Avgjøres av den av foreldrene som barnet bor fast sammen med. Hvis barnet har delt bosted tas avgjørelsene av foreldrene i fellesskap. Avgjøres av den av foreldrene som

til enhver tid er sammen med barnet

 

Skrevet av Anders Flatabø