Fagområder

Av: Anders Flatabø

Samværsvegring er når barn over ubestemt tid uttrykker sterk motstand mot samvær med en av sine foreldre. Samværsvegring kan skyldes bakenforliggende lojalitetskonflikt, høy foreldrekonflikt, opplevelse av mishandling, vold eller overgrep fra samværsforelderen eller overført foreldrefiendtlighet. I noen saker kan det også være mer kompliserte forhold som tilknytningsforstyrrelser, reaksjoner på manglende empati hos samværsforelderen eller traumer som ligger bak. Her drøfter vi ulike grunner til samværsvegring, og hva som kan gjøres.

Av: Anders Flatabø

Ved samværsstans stoppes samværet som følge av at samværet er skadelig for barnet. Samværsstans gjennomføres i praksis gjennom at det gis beskjed til samværsforelderen, skole og barnehage om at barnet ikke kan avhentes til avtalte samværstider. Her drøfter vi lovligheten av samværsstans, forholdet til samværssabotasje og hva som kan gjøres.

Av: Anders Flatabø

Dersom bostedsforelderen ikke sørger for å gi samværsforelderen avtalt eller fastsatt samvær med barnet (samværssabotasje), kan samværsforelderen be retten om å bytte fast bosted, slik at barnet kan få jevn og stabil kontakt med begge foreldre. En slik bytting av bosted forutsetter naturligvis at forelderen som ber retten om å bytte bosted, er positiv til samvær med den andre. Viktigheten av samlet foreldrekontakt er synliggjort gjennom barneloven § 43 femte ledd som slår fast at samværsforelderen kan kreve ny sak uten hinder av kravet om «særlige grunner» etter barneloven § 63.

Av: Anders Flatabø

Tvangskraftige avgjørelser om bosted etter barneloven kan tvangsgjennomføres etter tvangsfullbyrdelsesloven kap. 13, jf. barneloven § 65 første ledd. Sabotasje av samvær kan derimot kun sanksjoneres med tvangsbot, som vil være en løpende bot fremover i tid for hver gang samværet nektes etter barneloven § 65 annet ledd. Vi drøfter her vilkårene for å gi tvangsbot ved samværssabotasje, og når det foreligger umulighet hos barnet som hindrer sanksjonering.

Av: Anders Flatabø

Vi skriver her om varslingsregelen ved avlysing av samvær etter barneloven § 43 fjerde ledd, og når det foreligger samværssabotasje. Det drøftes kort når det kan gis tvangsbot, og om bostedsforelderens plikt til å tilrettelegge barnets aktiviteter slik at samvær gjennomføres.