Fagområder

Av: Anders Flatabø

Barnets beste og barneperspektivet skal ivaretas ved en utenrettslig avtale, selv om partene i stor grad har avtalefrihet til å selv vurdere hva som er best. Partene har i den forbindelse relativt stor avtalefrihet, og kan i utgangspunktet avtale fritt hva barnefordelingen skal gå ut på. Det vil være normalt å avtale hvem som skal ha bosted, hva vanlig samvær og feriesamværet skal være, og at partene skal ha felles foreldreansvar. Barnefordelingen vil imidlertid være annerledes ut fra alder på barnet, konfliktnivå og om barna har vokst opp med begge foreldre mv. For små barn vil man ofte ta utgangspunkt i anbefalingene til Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP) om samværsordninger for barn i alderen 0 til 3 år. For større barn vil man ofte må ta hensyn til barnas behov for å beholde tilknytning til skole, venner og idrettsaktiviteter mv.

Av: Anders Flatabø

En utenrettslig avtale om barnefordelingen bør inneholde en avtale om foreldreansvaret, bostedet, vanlig samvær og feriesamvær. Det vil si at avtalen bør si noe om det er felles foreldreansvar (noe de fleste har), hvor barnet skal bo fast (hvem som skal ha daglig omsorg) eller om det skal være delt bosted, og til slutt hvilket vanlig samvær og feriesamvær barnet skal ha. Det bør også avtales hvem som henter og hvor de ulike gangene. Henting og levering bør normalt avtales til klokkeslett som står nedfelt i avtalen. Det er vanlig å vise til når samvær skal skje i partallsuker og oddetallsuker, slik at ordningen kan fortsette løpende gjennom året. Ved større barn og i høykonfliktsaker er det vanlig at henting og/eller levering skjer til barnehagen eller skolen. Da kan man sette etter skoletid eller etter kl. 1500 i barnehagen for eksempel.

Av: Anders Flatabø

Ved samlivsbrudd er det obligatorisk mekling for foreldre med barn under 16 år. Det følger av barneloven § 55 første ledd at «Foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling før det vert reist sak om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, kvar barnet skal bu fast eller om samvær». Plikten gjelder også ved separasjon mellom gifte og samboere ved samlivsbrudd, så lenge de har barn under 16 år, jf. barneloven § 55 annet og tredje ledd. Ved flytting innenlands plikter også foreldrene å mekle, jf. barneloven § 55 fjerde ledd. Her skriver vi litt om hva som skjer under selve meklingen.