Fagområder

Av: Anders Flatabø

Prosessrisiko (eller søksmålsrisiko) er risikoen for å tape en sak. Her skriver vi om de momenter som man ikke har kontroll på i en barnefordelingssak, og som kan medføre at man taper en barnefordelingssak. Vi viser hvordan sakens muligheter vil være avhengig av at man får en så god sakkyndig utredning som mulig under saksforberedelsen, og om hvordan faktum kan endre seg under sakens gang - eksempelvis med barnets mening. Videre prøver vi å få frem hvordan bevisvurderingen er i barnefordelingssaker, der påstand mot påstand om faktum gjerne håndteres som at partene har hver sin virkelighetsbeskrivelse, der fokuset er barneperspektivet. Det vil innebære at den sakkyndige sjelden tar stilling til hvem som har rett i sin faktabeskrivelse.

Av: Anders Flatabø

Her tar vi for oss hovedregelen om at det skal være felles foreldreansvar. Det skal mye til for å miste foreldreansvaret, og særlig hvis forelderen har bodd sammen med barnet, og det fremover skal være samvær av et visst omfang. For å miste foreldreansvaret, kreves derfor at fordelene for barna ved at kun én av foreldrene har foreldreansvaret klart overstiger ulempene med at den ene forelderen ikke kan involvere seg i barnas liv mv. Vi gir her en del tips på hva man bør si og ha fokus på for at fortsatt foreldreansvar eller foreldreansvar alene skal være til barnets beste.

Av: Anders Flatabø

Her ser vi litt på hva som er lurt å si til den sakkyndige og til retten på generelt grunnlag for å få mye samvær. Vi skriver litt om viktigheten av samlet foreldrekontakt, vurderingen av samværskompetanse, viktigheten av et foreldresamarbeid, hvordan man skal svare på kritikk og hvordan man får til gode samspillobservasjoner og samtaler med den sakkyndige.

Av: Anders Flatabø

Det er vanskelig å angi en generell taktikk for hvordan du kan vinne den daglige omsorgen (få fast bosted), da alle barnefordelingssaker er ulike. De ulike hensynene i barnets beste-vurderingen vil ha forskjellig vekt ut fra blant annet barnas alder og utvikling. Tilknytning vil være særlig viktig ved små barn. Status quo vil være særlig viktig for større barn, og ved flytting. Konfliktnivået, barnets mening (når barnet høres), hensynet til samlet foreldrekontakt og den emosjonelle omsorgen vil imidlertid være viktig i nesten alle saker. Her forsøker vi å gi generelle tips for hvordan man kan vinne den daglige omsorg i barnefordelingssaker.

Av: Anders Flatabø

Om du trenger å bruke advokat til barnefordelingssak for retten er avhengig av flere forhold. Man vil ha krav på å få en del veiledning fra retten som selvprosederende part. Kostnadene vil ofte være et argument som tilsier at man venter med å bruke advokat, med mindre man har krav på fri sakførsel mv. Om saken går til hovedforhandling, om motparten har advokat og om saken er høykonflikt/komplisert er viktige momenter.

Av: Anders Flatabø

Barnefordelingssaker er delvis indispositive, hvilket innebærer at rettsforholdet i seg selv begrunner at det må tas hensyn til andre interesser enn partenes, slik at partenes rådighet over saken må være i samsvar med disse hensynene. Retten er derfor ikke bundet av partenes anførsler og påstander, og har et særskilt ansvar for at saken blir så godt opplyst som mulig, slik at barnets beste kan ivaretas

Av: Anders Flatabø

I barnefordelingssaker er det prinsippet om «barnets beste» som er overstyrende for alle spørsmål som fast bosted, samvær, foreldreansvar og til og med for saksbehandlingen. Her vil vi skrive litt om hva som er viktig å få frem og fokusere på i barnefordelingssaker for å få et best mulig resultat. Vi viser hvordan sakkyndighet avgjør sakene, og at bevisvurderingen ikke er like basert på prinsippet om sannsynlighetsovervekt som i andre sivile saker. Vi fremholder viktigheten av å kunne ta barneperspektivet og forstå barnets generelle og spesielle behov og situasjon, dempe konfliktnivået og ha fokus på god samlet foreldrekontakt og samarbeid mv. Enighet mellom foreldrene er viktig for barnet, da enighet er uttrykk for fravær av konflikt, og fravær av en vinner og taper.