Om barnefordelingadvokat.no og Oslo Advokat RUV AS

Barnefordelingadvokat.no er en nettside som gir deg detaljert informasjon om de viktigste sidene ved en barnefordelingssak. Her har vi laget 110 artikler om de viktigste temaene innen barnefordelingssaker. Vi opplyser først og fremst om rettsregler og rettspraksis, men også mye om hva som skjer i den rettslige prosessen og under de saksforberedende møtene. Det siteres fra rettspraksis, forarbeider og juridiske artikler for å belyse viktige momenter ved de ulike typene barnefordelingssaker, og på de ulike stadiene i en barnefordelingssak.

Vi i Oslo Advokat RUV AS står også bak nettsiden Jusinfo.no (som også har sider om barnerett), som er et juridisk oppslagsverk på ca. 1700 sider, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om sentrale rettsregler innenfor 28 vanlige rettsområder. Vi synes det er viktig at det rettssøkende publikum kan få mest mulig informasjon før advokat kontaktes, slik at du som mulig part i en sak er bedre rustet til å forstå egen rettsstilling i en aktuell eller påtenkt tvist. Vår erfaring er at samarbeidet mellom advokat og klient og utsiktene til et positivt resultat blir bedre, jo mer klienten vet og forstår av prosessen og de ulike hensyn i barneretten.

Barnefordelingadvokat.no er lagt opp tematisk, slik at du kan finne frem til det spesielle temaet som er relevant for akkurat din sak, og få litt mer innsikt i hvilke vurderinger som foretas, og hva som vektlegges i de ulike typene av barnefordelingssaker.

Basert på erfaring fra flere hundre barnefordelingssaker, forsøker vi å beskrive under de enkelte temaene og sakstypene, hvordan de psykologisk sakkyndige i saken vanligvis tenker med særlig fokus på barneperspektivet og konfliktdemping. Vi forklarer også flere steder viktigheten av den psykologisk sakkyndiges utredning og råd i barnefordelingssaker, og gir også flere tips under hvert tema (og i egne artikler om taktikk) på hvordan du som forelder bør fremstå overfor den sakkyndige. Vi mener at å forstå viktigheten av barneperspektivet og hvordan de psykologisk sakkyndige tenker, er den viktigste måten å lykkes med en barnefordelingssak på. Det samme gjelder domstolsbehandlingens fokus på konfliktdemping og å komme frem til avtaleløsninger (rettsforlik) fremfor å avsi dom. Det er viktig at barna ikke blir taperne i en barnefordelingssak i det som er en svært vanskelig pågående situasjon for de små.

Barnets beste er en rettslig standard som i stor grad bygger på psykologfaglige vurderinger.  Alle avgjørelser om foreldreansvar, bosted, samvær flytting med barnet ut av landet, og saksbehandlingen av slike saker, skal bygge på det som er «til beste for barnet», jf. barneloven § 48. Barnets beste vil variere stort fra sak til sak ut fra barnas alder og utvikling, tilknytning til foreldrene, risikoen ved miljøskifte (status quo), bomiljøet, nettverk, barnets ønske, foreldreegenskaper, konfliktnivå og barnas sårbarhet og eventuelle særlige behov mv. Domstolene og de sakkyndige søker å finne frem til barnefordelingsløsninger som på lengre sikt vil sørge for ro, stabilitet og gode oppvekstvilkår for barna i den aktuelle situasjon. I praksis vil særlig demping av foreldrekonflikten, god emosjonell omsorgsevne og hensynet til god samlet foreldrekontakt være særlig viktig i de fleste vurderinger av barnets beste. Fremstillingen forsøker å vise relevansen og vekten av disse hensynene under hvert tema og i ulike sakstyper av barnefordelingssaker, og hvordan alle disse hensynene tar utgangspunkt i barneperspektivet når de veies mot hverandre i det juristene kaller en helhetlig skjønnsmessig vurdering.

Med våre tips og perspektiver vil du forhåpentligvis stå bedre rustet til å forstå egen og barnas rettsstilling i en tvist under oppseiling, eller under en pågående tvist for domstolene. I en barnefordelingssak vil de sakkyndiges vurderinger og fokus på barneperspektivet fungere som realitetsorientering overfor partene, og denne nettsiden vil forhåpentligvis gi deg som part nok informasjon om det som vektlegges i de ulike typene barnefordelingssaker, til at du kan være godt forberedt og fremstå som overbevisende i forhold til hvilken løsning som er til beste for barna. Med gode forberedelser og kunnskap om prosessen vil du ha mulighet til å formidle saken din på en måte som vil gi retten og den sakkyndige best mulig inntrykk av deg som omsorgsperson for dine barn.

Oslo Advokat RUV AS er et advokatfirma som er spesialisert på barnefordelingssaker. Vi har representert mor eller far i de fleste sakstypene som finnes innenfor barneretten. Vi har derfor lært oss å lese hva som er viktig å fokusere på i barnefordelingssaker, og prøver å formidle til våre klienter hvordan en sak bør fremlegges og hvordan du som part bør fremstå overfor retten og den sakkyndige for å oppnå best mulig resultat i en barnefordelingssak. Parten bør derfor ha nok kunnskap til å vite hva som bør sies og ikke sies, hvilke vitner og dokumentbevis som bør føres og hva slags arbeidshypotese du skal skissere og legge opp til for den sakkyndige. Vi legger stor vekt på saksforberedelsen og forberedelse av klientens forståelse av prosessen og viktige hensyn i saken, slik at du har gode muligheter til å få gode sakkyndige vurderinger underveis. Vi vet at det viktigste i en barnefordelingssak er å få frem de riktige sidene av saken overfor den sakkyndige, slik at retten kan få best mulig råd om hva som er barnets beste. Vi plikter som advokater i barnefordelingssaker å hjelpe til med å finne løsninger til beste for barna, og vi vektlegger å få frem gode minnelige løsninger der det er mulig.

Skrevet av Anders Flatabø